CLOSE ×

  Chemoresistance

  Wang, Qiongyao; Zeng, Fanrui; Sun, Yanqin; Qiu, Qianqian; Zhang, Jian; Huang, Weimei; Huang, Jie; Huang, Xiaomin; Guo, Linlang., Etk Interaction with PFKFB4 Modulates Chemoresistance of Small-cell Lung Cancer by Regulating Autophagy., Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research Vol.24, 2018
  Chen, Zhan-Hong; Qi, Jing-Jing; Wu, Qi-Nian; Lu, Jia-Huan; Liu, Ze-Xian; Wang, Yun; Hu, Pei-Shan; Li, Ting; Lin, Jin-Fei; Wu, Xiang-Yuan; Miao, Lei; Zeng, Zhao-Lei; Xie, Dan; Ju, Huai-Qiang; Xu, Rui-Hua; Wang, Feng., Eukaryotic initiation factor 4A2 promotes experimental metastasis and oxaliplatin resistance in colorectal cancer., Journal of experimental & clinical cancer research : CR Vol.38, 2019
  Xia, Jiliang; He, Yanjuan; Meng, Bin; Chen, Shilian; Zhang, Jingyu; Wu, Xuan; Zhu, Yinghong; Shen, Yi; Feng, Xiangling; Guan, Yongjun; Kuang, Chunmei; Guo, Jiaojiao; Lei, Qian; Wu, Yangbowen; An, Gang; Li, Guancheng; Qiu, Lugui; Zhan, Fenghuang; Zhou, Wen., NEK2 induces autophagy-mediated bortezomib resistance by stabilizing Beclin-1 in multiple myeloma., Molecular oncology Vol.14, 2020

  Immunotherapy

  Zhao, Bixing; Wang, Yingchao; Tan, Xionghong; Zheng, Xiaoyuan; Wang, Fei; Ke, Kun; Zhang, Cuilin; Liao, Naishun; Dang, Yuan; Shi, Yingjun; Zheng, Youshi; Gao, Yunzhen; Li, Qin; Liu, Xiaolong; Liu, Jingfeng., An Optogenetic Controllable T Cell System for Hepatocellular Carcinoma Immunotherapy., Theranostics Vol.9, 2019
  Ao, Xiang; Yang, Yu; Li, Weiqiang; Tan, Yan; Guo, Wei; Ao, Luoquan; He, Xiao; Wu, Xiaofeng; Xia, Jianchuan; Xu, Xiang; Guo, Jianxin., Anti-αFR CAR-engineered NK-92 Cells Display Potent Cytotoxicity Against ?FR-positive Ovarian Cancer, Journal of immunotherapy (Hagerstown, Md. : 1997) Vol.42, 2019
  Sun, Bin; Yang, Dong; Dai, Hongjiu; Liu, Xiuyun; Jia, Ru; Cui, Xiaoyue; Li, Wenxuan; Cai, Changchun; Xu, Jianming; Zhao, Xudong., Eradication of Hepatocellular Carcinoma by NKG2D-Based CAR-T Cells., Cancer immunology research Vol.7, 2019
  Wang, Jingbo; Shao, Lijuan; Wu, Liujing; Ma, Wei; Zheng, Yuanyuan; Hu, Chaofeng; Li, Furong., Expression levels of a gene signature in hiPSC associated with lung adenocarcinoma stem cells and its capability in eliciting specific antitumor immune-response in a humanized mice model., Thoracic cancer Vol.7, 2020
  Dai, Kai; Huang, Yabing; Chen, Zubing; Sun, Xiaomei; Yang, Lihua; Jiang, Yingan., Kbtbd2 inhibits the cytotoxic activity of immortalized NK cells through down-regulating mTOR signaling in a mouse hepatocellular carcinoma model., European journal of immunology Vol.48, 2018
  Chen, Ruifeng; Wang, Meng; Liu, Qiang; Wu, Jiajing; Huang, Weijing; Li, Xuejiao; Du, Baohua; Xu, Qilong; Duan, Jingjing; Jiao, Shunchang; Lee, Hyun Soo; Jung, Nam-Chul; Lee, Jun-Ho; Wang, Yu; Wang, Youchun., Sequential treatment with aT19 cells generates memory CAR-T cells and prolongs the lifespan of Raji-B-NDG mice, Cancer letters Vol.469, 2020
  Yang, Dong; Sun, Bin; Dai, Hongjiu; Li, Wenxuan; Shi, Lan; Zhang, Peixian; Li, Shirong; Zhao, Xudong., T cells expressing NKG2D chimeric antigen receptors efficiently eliminate glioblastoma and cancer stem cells., Journal for immunotherapy of cancer Vol.7, 2019

  Oncology

  Huang, Weimei; Yang, Yunchu; Wu, Jingfang; Niu, Yuchun; Yao, Yao; Zhang, Jian; Huang, Xiaoxian; Liang, Shumei; Chen, Rui; Chen, Size; Guo, Linlang., Circular RNA cESRP1 sensitises small cell lung cancer cells to chemotherapy by sponging miR-93-5p to inhibit TGF-β signalling, Cell death and differentiation Vol.27, 2020
  Chen, Wancheng; Wang, Xuefei; Zhao, Bingxia; Zhang, Rongjun; Xie, Zhen; He, Yi; Chen, Ali; Xie, Xiaofang; Yao, Kaitai; Zhong, Mei; Yuan, Miaomiao., CuS-MnS2 nano-flowers for magnetic resonance imaging guided photothermal/photodynamic therapy of ovarian cancer through necroptosis., Nanoscale Vol.11, 2019
  Xiao, Xinhua; Li, Huiliang; Jin, Huizi; Jin, Jin; Yu, Miao; Ma, Chunmin; Tong, Yin; Zhou, Li; Lei, Hu; Xu, Hanzhang; Zhang, Weidong; Liu, Wei; Wu, Yingli., Identification of 11(13)-dehydroivaxillin as a potent therapeutic agent against non-Hodgkins lymphoma., Cell death & disease Vol.8, 2017
  Wang, Dan; Chen, Yao; Fang, Houshun; Zheng, Liang; Li, Ying; Yang, Fan; Xu, Yan; Du, Lijuan; Zhou, Bin-Bing S; Li, Hui., Increase of PRPP enhances chemosensitivity of PRPS1 mutant acute lymphoblastic leukemia cells to 5-Fluorouracil., Journal of cellular and molecular medicine Vol.22, 2018
  Sun, Yu; Sun, Ye; Yan, Kun; Li, Zhuxuan; Xu, Cheng; Geng, Yibo; Pan, Changcun; Chen, Xin; Zhang, Liwei; Xi, Qiaoran., Potent anti-tumor efficacy of palbociclib in treatment-naïve H3.3K27M-mutant diffuse intrinsic pontine glioma, EBioMedicine Vol.43, 2019
  Gong, Jianhua; Guo, Feihu; Cheng, Weihua; Fan, Hongqiang; Miao, Qingfang; Yang, Jigang., Preliminary biological evaluation of 123I-labelled anti-CD30-LDM in CD30-positive lymphomas murine models., Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology Vol.48, 2020
  Lei, Hu; Tu, Yaoyao; Yang, Li; Jin, Jin; Luo, Hao; Xu, Hanzhang; Kang, Jingwu; Zhou, Li; Wu, Yingli., Quinacrine Depletes BCR-ABL and Suppresses Ph-Positive Leukemia Cells., Cancer investigation Vol.37, 2019
  Chen, Hua-Dong; Huang, Chen-Song; Xu, Qiong-Cong; Li, Fuxi; Huang, Xi-Tai; Wang, Jie-Qin; Li, Shi-Jin; Zhao, Wei; Yin, Xiao-Yu., Therapeutic Targeting of CDK7 Suppresses Tumor Progression in Intrahepatic Cholangiocarcinoma., International journal of biological sciences Vol.16, 2020
  Wu, Rihui; Mei, Xueting; Ye, Yibiao; Xue, Ting; Wang, Jiasheng; Sun, Wenjia; Lin, Caixia; Xue, Ruoxue; Zhang, Jiabao; Xu, Donghui., Zn(II)-curcumin solid dispersion impairs hepatocellular carcinoma growth and enhances chemotherapy by modulating gut microbiota-mediated zinc homeostasis., Pharmacological research Vol.150, 2019

  Stem cells

  Guo, Rongqun; Hu, Fangxiao; Weng, Qitong; Lv, Cui; Wu, Hongling; Liu, Lijuan; Li, Zongcheng; Zeng, Yang; Bai, Zhijie; Zhang, Mengyun; Liu, Yuting; Liu, Xiaofei; Xia, Chengxiang; Wang, Tongjie; Zhou, Peiqing; Wang, Kaitao; Dong, Yong; Luo, Yuxuan; Zhang, Xiangzhong; Guan, Yuxian; Geng, Yang; Du, Juan; Li, Yangqiu; Lan, Yu; Chen, Jiekai; Liu, Bing; Wang, Jinyong., Guiding T lymphopoiesis from pluripotent stem cells by defined transcription factors., Cell research Vol.30, 2020
  Zhan, Yonghao; Chen, Zhicong; He, Shiming; Gong, Yanqing; He, Anbang; Li, Yifan; Zhang, Lianghao; Zhang, Xuepei; Fang, Dong; Li, Xuesong; Zhou, Liqun., Long non-coding RNA SOX2OT promotes the stemness phenotype of bladder cancer cells by modulating SOX2., Molecular cancer Vol.19, 2020

  Tumor growth

  Li, Yifan; Gong, Yanqing; Ning, Xianghui; Peng, Ding; Liu, Libo; He, Shiming; Gong, Kan; Zhang, Cuijian; Li, Xuesong; Zhou, Liqun., Downregulation of CLDN7 due to promoter hypermethylation is associated with human clear cell renal cell carcinoma progression and poor prognosis., Journal of experimental & clinical cancer research : CR Vol.37, 2018
  Gao, Xiaomei; Dai, Charles; Huang, Shengsong; Tang, Jingjie; Chen, Guoyuan; Li, Jianneng; Zhu, Ziqi; Zhu, Xuyou; Zhou, Shuirong; Gao, Yuanyuan; Hou, Zemin; Fang, Zijun; Xu, Chengdang; Wang, Jianyang; Wu, Denglong; Sharifi, Nima; Li, Zhenfei., Functional Silencing of HSD17B2 in Prostate Cancer Promotes Disease Progression., Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research Vol.25, 2019
  Xiao, Haowen; Ding, Yingying; Gao, Yang; Wang, Li-Mengmeng; Wang, Huafang; Ding, Lijuan; Li, Xiaoqing; Yu, Xiaohong; Huang, He., Haploinsufficiency of NR3C1 drives glucocorticoid resistance in adult acute lymphoblastic leukemia cells by down-regulating the mitochondrial apoptosis axis, and is sensitive to Bcl-2 blockage., Cancer cell international Vol.19, 2019
  Chen, Zhicong; He, Shiming; Zhan, Yonghao; He, Anbang; Fang, Dong; Gong, Yanqing; Li, Xuesong; Zhou, Liqun., TGF-β-induced transgelin promotes bladder cancer metastasis by regulating epithelial-mesenchymal transition and invadopodia formation., EBioMedicine Vol.47, 2019
  Zhang, Panpan; Li, Xiaomin; He, Qiuping; Zhang, Lulu; Song, Keqing; Yang, Xiaojing; He, Qingmei; Wang, Yaqin; Hong, Xiaohong; Ma, Jun; Liu, Na., TRIM21-SERPINB5 aids GMPS repression to protect nasopharyngeal carcinoma cells from radiation-induced apoptosis., Journal of biomedical science Vol.27, 2020